สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

BBlaw

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากร ชุดที่ 4

พรบ.ข้าราชการครูฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

พรบ. ข้าราชการครูฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔)

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 6

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

พรบ.การศึกษา ชุดที่ 2

พรบ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2 พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562

รัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา