สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

 

logo contents

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างเยาวชนให้มีกิริยางามพร้อม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เคียงคู่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้แห่งความสุข”

 

 vision school