สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

 

logo contents

พันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)                    

              กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามระดับคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมตามศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ
              กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน บนพื้นฐานความเป็นไทย
              กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ตามหลักการบริหารแบบ PAD Model สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ทันสมัยพร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
              กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพรอบด้าน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษา

 เป้าหมาย

                1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน OBECQA และ สมศ.รอบที่ 4
                2. ยกระดับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
                3. ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของนักเรียนทุกคน
                4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
                5. ส่งเสริมพฤติกรรมตาม “อัตลักษณ์ กิริยางามพร้อม ลูกเตรียมน้อมนนท์”รักษ์ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
                6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                7. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตามสภาพแวดล้อมและบริบท
 “โรงเรียนใกล้วัด”
                8. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยให้รู้เท่าทันโรคและป้องกันตัวเองได้
                9. ปลูกฝังพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
              10. ปลูกฝังเรื่องการดูแลตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติดและปัญหาทางเพศ
              11. เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงบวก
              12. สร้างนวัตกรรมของโรงเรียนได้แก่ Modern E-Classroom อย่างน้อย 2 ห้องเรียนกิจกรรมลดการใช้กระดาษ (Paperless) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)
               13. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีคุณค่า มีศักยภาพมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
                14. มีอาคารเรียนใหม่ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัย