สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

 

logo contents

พันธกิจ

                1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีที่ หลากหลายและทันสมัย
                3. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอัตลักษณ์ “กิริยางามพร้อม ลูกเตรียมน้อมนนท์” ตามที่ โรงเรียนกำหนด
                4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพสู่ Smart School
                5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)                    

              กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เน้นเสริมสร้างศักยภาพทางทักษะและกระบวนการคิด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
              กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ “กิริยางามพร้อม ลูกเตรียมน้อมนนท์”
              กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้แห่งความสุข พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน สู่ Smart School
              กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ หลากหลาย (Active Learning)
              กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันร่วมกันสู่เป้าหมายสถานศึกษาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน OBECQA และ สมศ.รอบ 5

 เป้าหมาย

               1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านการประเมิน OBECQA และสมศ.รอบ 5
               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
               3. นักเรียนมีผลงานทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ประเทศ
               4. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ “กิริยางามพร้อม ลูกเตรียมน้อมนนท์”
               5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี
               6. สถานศึกษามีศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย