สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

 

    01supawadee     
 

นางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Tel.0897542687

 
   02nitiruk 03suttipong   04wutthiporn  
 

ว่าที่ร้อยตรีนิติรักษ์ พิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.0955594964

นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.0819635090

นายวุฒิพร กัณฑ์ศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.0959655399

 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
   
     thai04    
     นางสาวภัทรสุดา บุญสร้อย
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 thai03  thai08 thai05   thai07  thai06
นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุล
ครู ค.ศ.3 
 นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรม
ครู ค.ศ.3 
 นางสาวธมลวรรณ เย็นสมุทร
ครู ค.ศ.1
นางสาวนฤมล เอี่ยมเขียว
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
ครู ค.ศ.1
 
   thai02  thai09  thai01  
   นางสาววนิดา ปานนิ่ม
ครู ค.ศ.1
  นางสาววิลัยพร มิตรชอบ
ครู ค.ศ.1
 นายเสกสรรค์ น้อยเหนื่อย
ครูอัตราจ้าง
 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
     math01    
     นางพรพรหม ชัยมั่น
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 math06 math07   math04  math05  math08
  นางเขมนิสรา ละออง
ครู ค.ศ.3
  นายวัฒนา คนซื่อ
ครู ค.ศ.2
นางสาวธนรัชฎ์ พุ่มไพจิตร
ครู ค.ศ.2
 ว่าที่ ร.ต.สุภมิตร จันดีวงษ์
ครู ค.ศ.1
 นายเศรษฐภูมิ แฝงลาภ
ครู ค.ศ.1 

   math02  math03    
  นางสาวสรยา พิสิฏฐิ์พัฒนะ
ครู ค.ศ.1
  นางสาวศิริรัตน์ พิมูลชาติ
ครูอัตราจ้าง
  Mr.Patrict T.Orot
ครูต่างชาติ
 
 
         
      กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
     sci03    
    นางสาวลัดดาวรรณ ทองถาวร
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
 sci02  sci01  sci04  sci12  sci08
นางสาวอรอุมา ชูเลิศ
ครู ค.ศ.2
นายกิตติพงศ์ นาคบาง
ครู ค.ศ.3
นางชุติมา ชุติกุลวรนันท์
ครู ค.ศ.3
นายกิติพงษ์ ทุมดี
ครู ค.ศ.2
นางสาวนุชจรินทร์ อุนิลคำ
ครู ค.ศ.2
 sci05 sci10 
sci13
 sci09  sci06
นางสาวชญาภา บัวเหลา
ครู ค.ศ.2 
นางสาววรัญญา แสงสะอาด
ครู ค.ศ.1
นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม
ครู ค.ศ.1
นางสาวพรสุดา บุญอยู่
ครู ค.ศ.1
นางสาวจีราพร จุ่มดี
ครู ค.ศ.1
sci07 sci11 sci14
นายนิชนันท์ บุญมาพิลา
ครู ค.ศ.1
นางสาวสุภาสดี มุ่งกสิกร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ ยังโนนตาด
ครูอัตราจ้าง
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
     socity02    
   

นางสาวดวงพร ครุธสว่าง
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

   
 socity03  socity01 socity04  socity06   socity05
นายชำนาญ โมสกุล
ครู ค.ศ.3
นางสาวบุบผา ปานปูน
ครู ค.ศ.3
 นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐ
ครู ค.ศ.2
นางสาวณัฐวรินทร ธารบุปผา
ครู ค.ศ.1 
นางรติรส มานพ
ครู  ค.ศ.1
 
socity07 socity08
 นายสันติ ตาณเวทยกุล
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกชกร นิลทวี
ครูอัตราจ้าง 
 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

   
    art03    
     นายวินัย จิตต์ชื้น
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
  art02 art01 art04  
  นางแก้วกาญจน์ ทุมดี
ครู ค.ศ.2
นายนพดล ธมาภรณ์
ครู ค.ศ.1
นายศิรวิทย์ บริบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
   
    eng03    
    นางสาวพิมพ์ชนก สังข์สี
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
eng01 eng04 eng05 eng02 eng06
นางนงลักษณ์ สุขจิตร์
ครู ค.ศ.3

นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณ์
ครู ค.ศ.3 

นางสาวพรเพ็ญ นุ่มนาค
ครู ค.ศ.3 
นายธนภณ โชติกาญจนเรือง
ครู ค.ศ.1
 นางสาวตรียานุช เนาวราช
ครู ค.ศ.1
    eng07    
     นางสาวพรรณมณฑ์ ชวลิตพิเชษฐ
ครูผู้ช่วย
   
      กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
   
    pala04    
    นายธีรวัฒน์  คงโพธิ์น้อย
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
pala03 pala01 pala05 pala02

นายปณิธาน ศรีปรีเปรม
ครู ค.ศ.1

นางสาวณัฐจรี มณีวรรณ
ครู ค.ศ.1
 นางสาวเตชินี ภู่สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
 นางสาวเมธาวี แซ่ตั้ง
ครูอัตราจ้าง
      กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
   
     job03    
     นางรุ่งวดี ระวัง
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   job02  job01  job04  
   นางอมรรัตน์ ปรากฏผล
ครู ค.ศ.2
นางสาววรรณพร สง่าเมือง
ครูอัตราจ้าง
นางสาววิไลลักษณ์ อุปราช
ครูอัตราจ้าง
 
     งานเเนะเเนว    
 
intro01 intoe02
นางสาวสุชาดา บรรณกิจ
ครู ค.ศ.1 
 นางสาวสุนารี แหลมหลัก
ครูอัตราจ้าง
 
     งานธุรการ    
    office01    
    นางสาวสุปราณี อึ้งเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง