สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

 

    B1     
 

นางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Tel.0897542687

 
  B2 B3 B4  
 

ว่าที่ร้อยตรีนิติรักษ์ พิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.0955594964

นายพุฒิเศรษฐ์ กัณฑ์ศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.0959655399

ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต หล้าบา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.0999392441

 
         
   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

   
     000005    
     นางสาวภัทรสุดา บุญสร้อย
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   000006  000007 000008  
  นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุล
ครู ค.ศ.
3 
 นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรม
ครู ค.ศ.3 
 นางสาวธมลวรรณ เย็นสมุทร
ครู ค.ศ.1
 
   000009 000010  000011   
  นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
ครู ค.ศ.2
 
นางสาวนฤมล เอี่ยมเขียว
ครู ค.ศ.2
  นางสาววิลัยพร มิตรชอบ
ครู ค.ศ.1
 
     000060    
     นายเสกสรรค์ น้อยเหนื่อย
ครูอัตราจ้าง
   
         
      กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
 
   
     000012    
    นายเศรษฐภูมิ แฝงลาภ
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
  000013   000014 000015   
  นางพรพรหม ชัยมั่น
ครู ค.ศ.3    
นางเขมนิสรา ละออง
ครู ค.ศ.3
นายวัฒนา คนซื่อ
ครู ค.ศ.2 
 
  000016 000017 000018  
   ว่าที่ ร.ต.สุภมิตร จันดีวงษ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวสรยา พิสิฏฐิ์พัฒนะ
ครู ค.ศ.1
นายพนาเวทย์ แม้นพิกุล
ครูผู้ช่วย
 
   000066    000070  
    นางสาวพรทิพย์ ผาใต้
ครูอัตราจ้าง 
  Ms.Divian Gracia D. Facturan
ครูต่างชาติ 
 
         
      กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
     000019 1    
     นายกิตติพงศ์ นาคบาง
ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   000019  000020 000021   
  นางสาวลัดดาวรรณ ทองถาวร
ครู ค.ศ.3 
นางชุติมา ชุติกุลวรนันท์
ครู ค.ศ.3
นางสาวอรอุมา ชูเลิศ
ครู ค.ศ.2

 
   000022 000023  000024  
   นายกิติพงษ์ ทุมดี
ครู ค.ศ.2
 นางสาวนุชจรินทร์ อุนิลคำ
ครู ค.ศ.2
นางสาวชญาภา บัวเหลา
ครู ค.ศ.2 
 
   000025 000026 000028  
  นางสาววรัญญา แสงสะอาด
ครู ค.ศ.2
นางสาวพรสุดา บุญอยู่
ครู ค.ศ.2 
นายนิชนันท์ บุญมาพิลา
ครู ค.ศ.1 
 
  000027  000029  000065   
  นางสาวจีราพร จุ่มดี
ครู ค.ศ.1 

นายทินภัทร สำราญทรัพย์สิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา เทียมสน
ครูอัตราจ้าง
 
     000071    
    Ms.Marian A. Furio
ครูต่างชาติ 
   
         
     กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
     000031    
    นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐ
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   000033 000032   000034  
  นางสาวบุบผา ปานปูน
ครู ค.ศ.3 
 นางสาวดวงพร ครุธสว่าง
ครู ค.ศ.3 
นางรติรส มานพ
ครู  ค.ศ.1
 
   000035  000036 000037   
   นางสาวณิชาภัทร จันทร
ครูผู้ช่วย
 นายพีรพงศ์ วงศ์เครือศร
ครูผู้ช่วย
นายณัฐภัทร ศักดิ์วัฒนะเศรษฐ์
ครูผู้ช่วย  
 
     000064    
    นางสาวกชกร นิลทวี
ครูอัตราจ้าง
   
         
       กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

   
    000042    
     นายวินัย จิตต์ชื้น
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
  000043 000044 000045  
  นางแก้วกาญจน์ ทุมดี
ครู ค.ศ.3
นายนพดล ธมาภรณ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวปิยพร อักษรศรี
ครูผู้ช่วย
 
         
       กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
 
   
    000049     
    นายธนภณ โชติกาญจนเรือง
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   000050 000051   000052  
  นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณ์
ครู ค.ศ.3 
นางนงลักษณ์ สุขจิตร์
ครู ค.ศ.3 
นางสาวพรเพ็ญ นุ่มนาค
ครู ค.ศ.3 
 
   000053 000054   000055  
   นางสาวพิมพ์ชนก สังข์สี
ครู ค.ศ.2
   นางสาวตรียานุช เนาวราช
ครู ค.ศ.1 
นางสาวพรรณมณฑ์ ชวลิตพิเชษฐ
ครู ค.ศ.1
 
   000056  000057  000068  
  นางสาวรวิวรรณ ถาวรพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรณิการ์ พลายเถาะ
ครูผู้ช่วย 
 Ms.Aileen Alza
ครูต่างชาติ
 
   000069    000072  
   Ms.Aileen Rose A.Vega
ครูต่างชาติ
  Mr.Ruihua Cai
ครูต่างชาติ
 
 
         
      กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
 
   
    000038    
    นายธีรวัฒน์  คงโพธิ์น้อย
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   000039 000040   000041  
  นายปณิธาน ศรีปรีเปรม
ครู ค.ศ.2
นางสาวณัฐจรี มณีวรรณ
ครู ค.ศ.1
 นางสาวเตชินี ภู่สุวรรณ
ครู ค.ศ.1
 
    000062     
     นางสาวเมธาวี แซ่ตั้ง
ครูอัตราจ้าง
   
         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
   
     000046    
     นางอมรรัตน์ ปรากฏผล
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
   000047  000048  000061  
  นางสาวณัฐวรินทร ธารบุปผา
ครู ค.ศ.2
นายนนน มณีกาศ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณพร สง่าเมือง
ครูอัตราจ้าง

 
     000063    
    นางสาววิไลลักษณ์ อุปราช
ครูอัตราจ้าง
 
   
         
     งานเเนะเเนว    
    000058    
    นางสาวสุชาดา บรรณกิจ
ครู ค.ศ.2 
   
         
    ลูกจ้างชั่วคราว    
   000080    000079  
  นายเดชาวัต โพธิ์อร่าม
พนักงานขับรถ
  นายสุวรรณ ชื่นเพ็ง
พนักงานขับรถ
 
   000076    000077  
  นายประสาท ตะกรุดเงิน
พนักงงานรักษาความปลอดภัย
  นายธีระพงษ์ ประสงค์
พนักงงานรักษาความปลอดภัย
 
   000073    000074  
  นายเฉลิม จันทร์พา
นักการภารโรง
  นางสมพงษ์ ธูปจีน
นักการภารโรง
 
   000075    000078  
  นางสาวกานต์สินี เก้าเอี้ยน
นักการภารโรง
  นางสาวศิรประภา กำจร
นักการภารโรง