ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคคลากร

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว


ลูกจ้างธุรการ

 

นักการภารโรง