Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

เริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะ นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง ใช้เจลล้างมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นักเรียนที่มีอาการป่วย มีไข้ จาม ควรหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน