Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขัน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบที่ 2 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562


นักเรียน ผู้แสดง

1.เด็กหญิงอภิญญา จันทวงศ์ 2.นางสาวชญานิษฐ์ วัธนปทีป

3.นางสาวพิชชานันท์ ขุนคง 4.นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนรัตน์

5.นางสาวบัณฑิตา เกิดทรัพย์ 6.นางสาวภูรี เกตุอินทร์

7.นางสาววิชุดา พุทธปัญโญ 8.นางสาวแพรวา สุริวรรณ

ครูผู้ควบคุม

1.นางแก้วกาญจน์ ทุมดี 2.นายชลธี จันทร์แจ่มศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชลัท ทิพย์ลมัย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:15 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน