Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

แจ้งกำหนดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี


ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 : เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 : ประชุมผู้ปกครอง (รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink