Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

แจ้งรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ม. 2, ม. 3 และม. 5, ม. 6

รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2562 (ให้คลิกลิงค์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง)

2: ม 3: ม 5: ม 6:

แนวทางปฎิบัติการจัดห้องเรียน:

แจ้งนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในห้องเรียนให้ดำเนินการติดต่องานวัดผลประเมินผล (ห้อง 115) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปพร้อมผู้ปกครอง


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 19:52 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน