Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลพระราชทาน
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางถึง 3 ครั้ง
โดยครั้งแรกปีการศึกษา 2532
ผอ.สุรัติ จันทร์ขจร 
ครั้งที่สอง ปีการศึกษา 2555
ผอ.เฉลียว ยาจันทร์ 
และครั้งที่สาม ปีการศึกษา 2560
ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 15:09 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink