Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

กำหนดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

กำหนดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ
3-4 ต.ค. 61

นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน
และดำเนินการแก้ไขคะแนน
ในรายวิชา ที่ไม่ถึง 50 คะแนนให้เรียบร้อย

นักเรียนทุกคน
และนักเรียนที่มีปัญหา
ติดผลการเรียน
10 ต.ค. 61 นักเรียนทุกคนรับผลการเรียน (ปพ.6) นักเรียนทุกคน
30 ต.ค. -
2 พ.ย. 61
นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
0, ร, มส, มผ
นักเรียนที่มีปัญหา
ติดผลการเรียน
1 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนทุกคน
4 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเช้า ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้น ม.1, ม.4, ม.5
ภาคบ่าย ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้น ม.2, ม.3, ม.6
16 พ.ย. -
18 พ.ย. 61
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3
กิจกรรมค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์
ณ กองพันทหารสื่อสาร จ.ชลบุรี
นักเรียนชั้น ม.4- ม.6

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 10:30 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink