Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:45 น. - 15:30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink