Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

งานสืบสานไมตรี คลองพระอุดม-เตรียมน้อมนนท์ 40 ปี

งานสืบสานไมตรี คลองพระอุดม-เตรียมน้อมนนท์ 40 ปี

ทำบุญโรงเรียน 40 ปี เชิญ ผอ.ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และศิษย์ที่จบแล้ว

รวมกันทำบุญ รดน้ำขอพร

วันที่ 4 เมษายน 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink