Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

การประเมินครูผู้ช่วย

การประเมินครูผู้ช่วย เป็นครู คศ.1

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายชลัท ทิพย์ลมัย และคณะกรรมการ

ซึ่งมีผู้รับการประเมินดังนี้

1.น.ส.วรัญญา แสงสะอาด 2.น.ส.สุชาดา บรรณกิจ 3.น.ส.ธมนวรรณ เย็นสมุทร 4.น.ส.ธาราทิพย์ บัวเหลา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink