Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

ครูสุรีย์พร ปานศรี และครูพรเพ็ญ นุ่มนาค

ได้รับรางวัลครูดีเด่น ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง วันที่ 15 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 14:18 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink