Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

มอบตัวลงทะเบียน

รายละเอียดมอบตัวลงทะเบียน วันที่ 5 พ.ย. 2560

รอบเช้า : น.ร.ชั้น ม.2 ม.3 ม.6

เวลา 07:30-08:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 08:30-12:00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.6

รอบบ่าย : น.ร.ชั้น ม.1 ม.4 ม.5

เวลา 12:00-13:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:00-16:00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ม.5

รายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา น.ร.ชั้น ม.1-ม.6

1. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน   400 บาท

2. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาจีน) 200 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 300 บาท

5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานรัฐ 500 บาท

6. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน 400 บาท

รวม 2,300 บาท

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 20:36 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink