Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ปฏิทินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ปฏิทินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ตุลาคม 2560
5 ประกาศผลการเรียน
5 - 10 นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
10

- นักเรียนทุกคนรับผลการเรียน (ปพ.6)

- ครูประจำวิชาส่งเล่ม ปพ.5

พฤศจิกายน 2560
1 เปิดภาคเรียน 2/2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 14:42 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink