Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศกำหนดการของร.ร.

ประกาศกำหนดการมอบตัว และประชุม

นักเรียน ม.1 ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 20-28 เมษายน 2560 เวลา 8:00 น. – 14:30 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6

- ลงทะเบียน 7:30 – 8:30   ประชุม  8:30 น. – 10:00 น.

- จ่ายค่าเทอม 2,500 บาท และประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1  ม.4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4

-   ลงทะเบียน เวลา 7:30  ปฐมนิเทศเวลา 08:00 - 15:30

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 19:29 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink