Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

 

ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
งานจ้างเช่าเหมารถ ซ่อมแซม (5,000-9,999 บาท) เอกสาร Word
งานจ้างเช่าเหมารถ ซ่อมแซม (ต่ำกว่า 5,000 บาท) เอกสาร Word
งานจ้างทำของ (5,000-9,999 บาท) เอกสาร Word
งานจ้างทำของ (ต่ำกว่า 5,000 บาท) เอกสาร Word
งานซื้อของ (5,000-9,999 บาท) เอกสาร Word
งานซื้อของ (ต่ำกว่า 5,000 บาท) เอกสาร Word
ชุดจ้างเช่าเหมารถ ซ่อมแซม (10,000-99,999 บาท) เอกสาร Word
ชุดจ้างทำของ (10,000-99,999 บาท) เอกสาร Word
ชุดซื้อ (10,000-99,999 บาท) เอกสาร Word
 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink