Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ปฏิทินงานวิชาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล กลุ่มการบริหารงานวิชาการ
ประจำเดือนมีนาคม 2559

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

สิงหาคม 2559

1 ครูประจำวิชาส่ง File ข้อมูลคะแนนและผลการเรียนที่งานวัดผลเพื่อหลอมรวม ครูประจำวิชา
งานวัดผล
4

ครูที่ปรึกษารับแบบรายงานคะแนนเพื่อเเจ้งผู้ปกครอง

ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล

11 กิจกรรมเนื่องในวันแม่

งานกิจการนักเรียน

12

หยุดเนื่องในวันเเม่

-
18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทย์

กันยายน 2559
1

- สำรวจเวลาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

- ส่งต้นฉบับบแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

ครูประจำวิชา
5-9 ครูประจำวิชาประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย ครูประจำวิชา
5

ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80

ครูประจำวิชา

7 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 งานวัดผล
8 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบกับครูประจำวิชา

ครูประจำวิชา

8-14

นักเรียนดำเนินการขอเพิ่มเวลาเรียนตามกิจกรรมที่ครูประจำวิชากำหนด

ครูประจำวิชา
14

นักเรียนส่งคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่งานวัดผล

ภายในเวลา 16.30 น.

งานวัดผล
14-16

จัดทำข้อสอบและผนึกซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เรียบร้อย

ครูประจำวิชา

16 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
19-23 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559

คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง

26 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ครูทุกท่าน
26-30 นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เรียนเพิ่มตามตารางที่กำหนด

ครูประจำวิชา

งานวัดผล

ตุลาคม 2559
3-4

นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน และดำเนินการแก้ไขคะแนน

ในรายวิชาที่ไม่ถึง 50 คะแนนให้เรียบร้อย

ครูประจำวิชา

งานวัดผล

5 ครูประจำวิชาส่ง File ข้อมูลคะแนนและผลการเรียนที่งานวัดผลเพื่อหลอมรวม

ครูประจำวิชา

งานวัดผล

10

- ประกาศผลการเรียน/นักเรียนรับผลการเรียน (ปพ.6)

- ครูประจำวิชาส่งเล่ม ปพ.5

ครูที่ปรึกษา

ครูประจำวิชา

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016 เวลา 16:35 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink