Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

หมายเหตุ *** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

พฤษภาคม 2561

11 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูทุกท่าน

15

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทุกท่าน

19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูทุกท่าน

20

ภาคเช้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาคบ่าย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ครูทุกท่าน
28 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ครูทุกท่าน
29 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
31 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก งานกิจการนักเรียน
มิถุนายน 2561
1 กิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลก งานอนามัยโรงเรียน
5 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์
8 Big Cleaning Day งานอาคารสถานที่
15 เลือกตั้งประธานนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย
20 ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน งานอนามัยโรงเรียน
21 กิจกรรมไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว งานกิจการนักเรียน
25-27 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าค่ายคุณธรรมวัดสพานสูง งานส่งเสริมคุณธรรม
26 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มฯ ภาษาไทย

งานกิจการนักเรียน
29

- สำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

-ส่งต้นฉบับแบบทดสอบที่งานวัดผลประเมินผลการเรียน

งานวัดผล

ครูประจำวิชา
กรกฎาคม 2561
1 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
2-4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายคุณธรรม งานส่งเสริมคุณธรรม
3 ส่งแผนการสอน (นิเทศการสอน) ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ / คณะกรรมการ PLC
4–6 สอบกลางภาคเรียน (นอกตาราง) รายวิชาเพิ่มเติมและปฏิบัติ ครูประจำวิชา
10-11

จัดทำข้อสอบและผนึกซองข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561

ให้เรียบร้อย
ครูประจำวิชา
12-13 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง
17 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 งานอนามัยโรงเรียน
18 จัดทำแบบติดตาม ปย.2 งานควบคุมภายใน
26

-กิจกรรมทำบุญตักบาตร

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

-กิจกรรมวันภาษาไทย

-กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรา

งานกิจการนักเรียน

กลุ่มฯ สังคมศึกษา

กลุ่มฯ ภาษาไทย
27–30 หยุดวันอาสาฬหบูชา หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันเข้าพรรษา
30 ส่งต้นฉบับจดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์
1-30 ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพ่อแม่คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา
สิงหาคม 2561
1

-ครูประจำวิชาส่ง file ข้อมูลคะแนนที่งานวัดผลเพื่อหลอมรวม

-กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ครูประจำวิชา

กลุ่มสาระภาษาไทย
1-5 ยื่นคำร้องขอย้าย (ฝ่ายบริหาร) งานบุคลากร
6 ครูที่ปรึกษารับแบบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผู้ปกครอง

งานวัดผล

ครูที่ปรึกษา
7 ส่งแผนการสอน (นิเทศการสอน) ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ / คณะกรรมการ PLC
10

-ทำบุญตักบาตร

-กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มฯ สังคมศึกษา

งานกิจการนักเรียน

13 หยุดชดเชยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
14-17 ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 งานพัสดุ
17 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์
22 ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
25-26 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มฯ คณิตศาสตร์
กันยายน 2561
1-15 ประเมินครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรแกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
3

-สำรวจเวลาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

-ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

งานวัดผล

ครูประจำวิชา
5-7 ครูประจำวิชาประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ครูประจำวิชา
7 ตักบาตรประจำเดือน กลุ่มฯสังคมศึกษา
10 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ครูประจำวิชา
11

-ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง

-(สื่อ/นวัตกรรม)เป็นงานวิจัยที่เกิดจากนิเทศการสอนร่วมกัน (PLC)
กลุ่มสาระฯ / คณะกรรมการ PLC
12 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 งานวัดผล
13 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบกับครูประจำวิชา ครูประจำวิชา
14 Big Cleaning Day งานอาคารสถานที่
13-19 นักเรียนดำเนินการขอเพิ่มเวลาเรียนตามกิจกรรมที่ครูประจำวิชากำหนด ครูประจำวิชา
16-30 ส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 งานบุคลากร
19 นักเรียนส่งคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่งานวัดผลภายในเวลา 16.30 น. งานวัดผล
18-20 จัดทำข้อสอบและผนึกซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เรียบร้อย ครูประจำวิชา
21 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
25 ส่งบันทึก Logbook ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูทุกท่าน / คณะกรรมการ PLC
24-28 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561

คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง
28

-รายงานการใช้งบประมาณประจำโครงการปีการศึกษา1/2561

-รายงานการจัดทำควบคุมภายใน

งานนโยบายและแผน

งานควยคุมภายใน
ตุลาคม 2561
1

-ลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

-ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2

ครูทุกท่าน

งานบุคลากร
1-10 ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
1-15 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา งานบุคลากร
1-4

นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เรียนเพิ่มตามตารางที่กำหนด

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

3-4

นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน และดำเนินการแก้ไขคะแนนในรายวิชา

ที่ไม่ถึง 50 คะแนนให้เรียบร้อย

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

5

-ครูประจำวิชาส่ง file ข้อมูลคะแนนและผลการเรียนที่งานวัดผล

เพื่อหลอมรวม

-ค่ายภาษาอังกฤษ

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
8 ส่งแฟ้มประเมิน 13 ตัวชี้วัด แฟ้มประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ 3 ด้าน (13 ตัวชี้วัด) ครูทุกท่าน / คณะกรรมการ PLC
9

-ส่งปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2/2561

-ส่งรายงานตามตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพภายใน

-ส่งรายงานตามเอกสารต่างๆในโครงการพ่อ-แม่คนที่ 2

-ส่งรายงานควบคุมภายใน(ปอ.1)ให้หน่วยงานับตรวจ

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ

ระบบดูแลนักเรียน

งานควบคุมภายใน
10

-นักเรียนทุกคนรับผลการเรียน (ปพ.6)

-ครูประจำวิชาส่งเล่ม ปพ.5

ครูที่ปรึกษา

ครูประจำวิชา
11 สำรวจอาคารสถานที่อุปกรณ์การสอนต่างๆเพื่อดำเนินการซ่อมแซมช่วงปิดภาคเรียน งานอาคารสถานที่

 

มิถุนายน 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 17:21 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink