Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

ปฏิทินงานวิชาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

กันยายน 2560

6 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ครูประจำวิชา

8

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80

งานวัดผล

8 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบกับครูประจำวิชา

ครูประจำวิชา

8 - 14

นักเรียนดำเนินการขอเพิ่มเวลาเรียนตามกิจกรรมที่ครูประจำวิชากำหนด

ครูประจำวิชา
14 นักเรียนส่งคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่งานวัดผลภายในเวลา 16.30 น.

งานวัดผล

15 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
18, 20, 22

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คณะกรรมการตามคำสั่ง
22 นักเรียนแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูที่เกษียณอายุราชการ (ภาคบ่าย) ครูทุกคน
25

ลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

ครูทุกท่าน

25 -29

-นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เรียนเพิ่มเติมตามตารางที่กำหนด

-นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน และดำเนินการแก้ไขคะแนนในรายวิชาที่ไม่ถึง 50 คะแนนให้เรียบร้อย

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

ตุลาคม 2560
5

ประกาศผลการเรียน

ครูที่ปรึกษา

5- 10 นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ

ครูประจำวิชา

10

-นักเรียนทุกคนรับผลการเรียน (ปพ.6)

-ครูประจำวิขาส่งเล่ม ปพ.5

ครูที่ปรึกษา

ครูประจำวิชา

พฤศจิกายน 2560
1 เปิดภาคเรียน 2/2560 ครูทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 13:28 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink