Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:10 น.)

 

การประเมินครูผู้ช่วย

การประเมินครูผู้ช่วย เป็นครู คศ.1

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายชลัท ทิพย์ลมัย และคณะกรรมการ

ซึ่งมีผู้รับการประเมินดังนี้

1.น.ส.วรัญญา แสงสะอาด 2.น.ส.สุชาดา บรรณกิจ 3.น.ส.ธมนวรรณ เย็นสมุทร 4.น.ส.ธาราทิพย์ บัวเหลา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบที่ 3
วันที่ 23 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา
โดยมี พตอ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบ จ.นนทบุรี เป็นประธานเปิด
วันที่ 20 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

รับรางวัลครูดี

รางวัลครูดี

ครูธนเศ ศรีสวัสดื์ รับรางวัลครูผู้บำเพ็ญประโยชน์จากกระทรวงศึกษาธิการ


ครูนงลักษณ์ สุขจิตต์ และครูสุชาดา บรรณกิจ รับรางวัลครูดีจาก ร.ร. SBAC นนทบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink