Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

แข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

การแข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:05 น.)

 

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

โดยนายสนิท นวลละออ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

นายชลัท ทิพย์ละมัย และคณะผู้บริหารโรงเรียน

ดูภาพเพิ่มเพิม คลิก

 

สนามสอบธรราศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เป็นสนามสอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี โท เอก

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

มอบตัวลงทะเบียน

รายละเอียดมอบตัวลงทะเบียน วันที่ 5 พ.ย. 2560

รอบเช้า : น.ร.ชั้น ม.2 ม.3 ม.6

เวลา 07:30-08:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 08:30-12:00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.6

รอบบ่าย : น.ร.ชั้น ม.1 ม.4 ม.5

เวลา 12:00-13:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:00-16:00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ม.5

รายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา น.ร.ชั้น ม.1-ม.6

1. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน   400 บาท

2. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาจีน) 200 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ 300 บาท

5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานรัฐ 500 บาท

6. ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน 400 บาท

รวม 2,300 บาท

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 20:36 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink