Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้ารอบ 3

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร (เพิ่มเติม)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทรายการที่กำหนด (เพิ่มเติม)

 

1.1 ประเภทข้าวเหนียว, ส้มตำ, ลาบ, น้ำตก, ไก่ย่าง, หมูย่าง จำนวน 1 ร้านค้า

 

ร้านค้าที่จะเข้าที่เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก

จะต้องดำเนินการจัดเตรียมอาหารที่จำหน่ายให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติ

ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ โรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

กดเพื่อดูเอกสาร

 

ประกาศผลสอบเข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อ

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. รายงานตัว วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2. มอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

เอกสารหลักฐานการมอบตัว

1. ใบมอบตัว (กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย) ซึ่งนักเรียนจะได้รับในที่วันมารายงานตัว

2. ปพ.1 (ฉบับสำเนา) 1 ฉบับ จะต้องระบุวันจบการศึกษาที่แน่นอน (จบการศึกษาภาคบังคับ)

ด้านบนของ ปพ.1  จะต้องมีเลข ชุดที่  และเลขที่  ปรากฎด้วย

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

 

*** ถ้าผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพิ่มอีก 1 ฉบับ

*** ถ้านักเรียนไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้สูจิบัตรของนักเรียนที่มีชื่อบิดา/มารดา พร้อมเลข 13 หลัก

*** สำเนาทุกฉบับ ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2019 เวลา 13:38 น.)

 

การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้ารอบ 2

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร (เพิ่มเติม)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทรายการที่กำหนด (เพิ่มเติม)

 

1.1 ประเภทข้าวเหนียว, ส้มตำ, ลาบ, น้ำตก, ไก่ย่าง, หมูย่าง จำนวน 1 ร้านค้า

1.2 ประเภทก๋วยเตี๋ยว, ก๋วยจั๊บ, ราดหน้า, สุ้กี้ จำนวน 3 ร้านค้า

1.3 ประเภทขนมหวาน, น้ำแข็งใส, ผลไม้ จำนวน 1 ร้านค้า

 

ร้านค้าที่จะเข้าที่เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก

จะต้องดำเนินการจัดเตรียมอาหารที่จำหน่ายให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติ

ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00

ณ โรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กดเพื่อดูเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 เมษายน 2019 เวลา 12:33 น.)

 

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อ

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2. มอบตัว วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

เอกสารหลักฐานการมอบตัว

1. ใบมอบตัว (กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย) ซึ่งนักเรียนจะได้รับในที่วันมารายงานตัว

2. ปพ.1 (ฉบับสำเนา) 1 ฉบับ จะต้องระบุวันจบการศึกษาที่แน่นอน (จบการศึกษาภาคบังคับ)

ด้านบนของ ปพ.1  จะต้องมีเลข ชุดที่  และเลขที่  ปรากฎด้วย

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

*** ถ้าผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพิ่มอีก 1 ฉบับ

*** ถ้านักเรียนไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้สูจิบัตรของนักเรียนที่มีชื่อบิดา/มารดา พร้อมเลข 13 หลัก

*** สำเนาทุกฉบับ ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 16:27 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ วันที่ 31 มีนาคม 2562   >>> ดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ วันที่ 5 เมษายน 2562 >>> ดูรายชื่อ


 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 10:45 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink