Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบที่ 3
วันที่ 23 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา
โดยมี พตอ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบ จ.นนทบุรี เป็นประธานเปิด
วันที่ 20 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

รับรางวัลครูดี

รางวัลครูดี

ครูธนเศ ศรีสวัสดื์ รับรางวัลครูผู้บำเพ็ญประโยชน์จากกระทรวงศึกษาธิการ


ครูนงลักษณ์ สุขจิตต์ และครูสุชาดา บรรณกิจ รับรางวัลครูดีจาก ร.ร. SBAC นนทบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 

วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

ครูสุรีย์พร ปานศรี และครูพรเพ็ญ นุ่มนาค

ได้รับรางวัลครูดีเด่น ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง วันที่ 15 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 14:18 น.)

 

วันพ่อขุนรามคำแหง

วันพ่อขุนรามคำแหง

รองผอ.นางภัญญภา อินทรปัญญา

น.ส.ธมลวรรณ เย็นสมุทร และน.ส.พิมพ์ชนก มีสุข วางพานดอกไม้ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ ห้องประชุมชั้น5 หอประชุมเทศบาลนครนนทบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 14:21 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink