Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

 

การประชุมผู้อำนวยการ สพม.3

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:57 น.)

 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:45 น. - 15:30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

หมายเหตุ *** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

พฤษภาคม 2561

11 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูทุกท่าน

15

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทุกท่าน

19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูทุกท่าน

20

ภาคเช้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาคบ่าย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ครูทุกท่าน
28 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ครูทุกท่าน
29 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
31 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก งานกิจการนักเรียน
มิถุนายน 2561
1 กิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลก งานอนามัยโรงเรียน
5 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์
8 Big Cleaning Day งานอาคารสถานที่
15 เลือกตั้งประธานนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย
20 ทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน งานอนามัยโรงเรียน
21 กิจกรรมไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว งานกิจการนักเรียน
25-27 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าค่ายคุณธรรมวัดสพานสูง งานส่งเสริมคุณธรรม
26 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มฯ ภาษาไทย

งานกิจการนักเรียน
29

- สำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

-ส่งต้นฉบับแบบทดสอบที่งานวัดผลประเมินผลการเรียน

งานวัดผล

ครูประจำวิชา
กรกฎาคม 2561
1 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
2-4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายคุณธรรม งานส่งเสริมคุณธรรม
3 ส่งแผนการสอน (นิเทศการสอน) ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ / คณะกรรมการ PLC
4–6 สอบกลางภาคเรียน (นอกตาราง) รายวิชาเพิ่มเติมและปฏิบัติ ครูประจำวิชา
10-11

จัดทำข้อสอบและผนึกซองข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561

ให้เรียบร้อย
ครูประจำวิชา
12-13 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง
17 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 งานอนามัยโรงเรียน
18 จัดทำแบบติดตาม ปย.2 งานควบคุมภายใน
26

-กิจกรรมทำบุญตักบาตร

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

-กิจกรรมวันภาษาไทย

-กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรา

งานกิจการนักเรียน

กลุ่มฯ สังคมศึกษา

กลุ่มฯ ภาษาไทย
27–30 หยุดวันอาสาฬหบูชา หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันเข้าพรรษา
30 ส่งต้นฉบับจดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์
1-30 ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพ่อแม่คนที่ 2 ครูที่ปรึกษา
สิงหาคม 2561
1

-ครูประจำวิชาส่ง file ข้อมูลคะแนนที่งานวัดผลเพื่อหลอมรวม

-กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ครูประจำวิชา

กลุ่มสาระภาษาไทย
1-5 ยื่นคำร้องขอย้าย (ฝ่ายบริหาร) งานบุคลากร
6 ครูที่ปรึกษารับแบบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผู้ปกครอง

งานวัดผล

ครูที่ปรึกษา
7 ส่งแผนการสอน (นิเทศการสอน) ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ / คณะกรรมการ PLC
10

-ทำบุญตักบาตร

-กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มฯ สังคมศึกษา

งานกิจการนักเรียน

13 หยุดชดเชยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
14-17 ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 งานพัสดุ
17 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์
22 ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
25-26 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มฯ คณิตศาสตร์
กันยายน 2561
1-15 ประเมินครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรแกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
3

-สำรวจเวลาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

-ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

งานวัดผล

ครูประจำวิชา
5-7 ครูประจำวิชาประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ครูประจำวิชา
7 ตักบาตรประจำเดือน กลุ่มฯสังคมศึกษา
10 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ครูประจำวิชา
11

-ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง

-(สื่อ/นวัตกรรม)เป็นงานวิจัยที่เกิดจากนิเทศการสอนร่วมกัน (PLC)
กลุ่มสาระฯ / คณะกรรมการ PLC
12 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 งานวัดผล
13 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบกับครูประจำวิชา ครูประจำวิชา
14 Big Cleaning Day งานอาคารสถานที่
13-19 นักเรียนดำเนินการขอเพิ่มเวลาเรียนตามกิจกรรมที่ครูประจำวิชากำหนด ครูประจำวิชา
16-30 ส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 งานบุคลากร
19 นักเรียนส่งคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่งานวัดผลภายในเวลา 16.30 น. งานวัดผล
18-20 จัดทำข้อสอบและผนึกซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เรียบร้อย ครูประจำวิชา
21 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
25 ส่งบันทึก Logbook ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูทุกท่าน / คณะกรรมการ PLC
24-28 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561

คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง
28

-รายงานการใช้งบประมาณประจำโครงการปีการศึกษา1/2561

-รายงานการจัดทำควบคุมภายใน

งานนโยบายและแผน

งานควยคุมภายใน
ตุลาคม 2561
1

-ลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

-ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2

ครูทุกท่าน

งานบุคลากร
1-10 ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
1-15 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา งานบุคลากร
1-4

นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เรียนเพิ่มตามตารางที่กำหนด

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

3-4

นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน และดำเนินการแก้ไขคะแนนในรายวิชา

ที่ไม่ถึง 50 คะแนนให้เรียบร้อย

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

5

-ครูประจำวิชาส่ง file ข้อมูลคะแนนและผลการเรียนที่งานวัดผล

เพื่อหลอมรวม

-ค่ายภาษาอังกฤษ

งานวัดผล

ครูประจำวิชา

กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
8 ส่งแฟ้มประเมิน 13 ตัวชี้วัด แฟ้มประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ 3 ด้าน (13 ตัวชี้วัด) ครูทุกท่าน / คณะกรรมการ PLC
9

-ส่งปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2/2561

-ส่งรายงานตามตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพภายใน

-ส่งรายงานตามเอกสารต่างๆในโครงการพ่อ-แม่คนที่ 2

-ส่งรายงานควบคุมภายใน(ปอ.1)ให้หน่วยงานับตรวจ

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ

ระบบดูแลนักเรียน

งานควบคุมภายใน
10

-นักเรียนทุกคนรับผลการเรียน (ปพ.6)

-ครูประจำวิชาส่งเล่ม ปพ.5

ครูที่ปรึกษา

ครูประจำวิชา
11 สำรวจอาคารสถานที่อุปกรณ์การสอนต่างๆเพื่อดำเนินการซ่อมแซมช่วงปิดภาคเรียน งานอาคารสถานที่

 

มิถุนายน 2561

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 17:21 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink