Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

 

การประชุมผู้อำนวยการ สพม.3

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:57 น.)

 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:45 น. - 15:30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

ปฏิทินงานวิชาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

วัน เดือน
ปี
รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับ
ผิดชอบ

พฤษภาคม 2561

11 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูทุกท่าน

15

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทุกท่าน

19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูทุกท่าน

20

ภาคเช้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

ภาคบ่าย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ครูทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018 เวลา 12:06 น.)

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ประเภทนักเรียนทั่วไป)

วัน เดือน ปี/เวลา รายละเอียด
25 -28 มีนาคม 2561
8.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
31 มีนาคม 2561
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบคัดเลือก
4 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบและรายงานตัว
7 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
มอบตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม)

วัน เดือน ปี/เวลา รายละเอียด
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
8.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 กุมภาพันธ์ 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธื์สอบโควตา/สัมภาษณ์
1 เมษายน 2561
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบคัดเลือก
5 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว
8 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
มอบตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ประเภทโควตานักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม)

วัน เดือน ปี/เวลา รายละเอียด
25 - 28 มีนาคม 2561
8.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
1 เมษายน 2561
9.00 น. เป็นต้นไป
สอบคัดเลือก
5 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว
8 เมษายน 2561
9.00 - 12.00 น.
มอบตัว

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 21:30 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink