Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กดเพื่อดูภาพพิธีทำบุญตักบาตร

กดเพื่อดูภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 10:19 น.)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงสร้างการ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงสร้าง การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติมแก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 15:43 น.)

 

การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขัน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบที่ 2 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562


นักเรียน ผู้แสดง

1.เด็กหญิงอภิญญา จันทวงศ์ 2.นางสาวชญานิษฐ์ วัธนปทีป

3.นางสาวพิชชานันท์ ขุนคง 4.นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนรัตน์

5.นางสาวบัณฑิตา เกิดทรัพย์ 6.นางสาวภูรี เกตุอินทร์

7.นางสาววิชุดา พุทธปัญโญ 8.นางสาวแพรวา สุริวรรณ

ครูผู้ควบคุม

1.นางแก้วกาญจน์ ทุมดี 2.นายชลธี จันทร์แจ่มศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชลัท ทิพย์ลมัย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:15 น.)

 

พิธีหล่อเทียนและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 2562

กดเพื่อดูรูปพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียน

กดเพื่อดูรูปพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 1

กดเพื่อดูรูปพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 2

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา สพฐ

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink